Nytt projekt för att bryta våldsarvet i nära relationer

Trygga föräldrar – trygga barn. Bryt våldsarvet!

Hur kan vi hjälpa barn till våldsutövare att få tryggare miljö och uppväxtvillkor, så de inte
för våldsarvet vidare? En väg är att låta våldsutövare genomgå traumabearbetning i grupp. Det ska MVU göra under ett treårigt projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden. I projektet kommer vi att använda EMDR, en etablerad behandlingsmetod som nu ska provas i gruppterapi, med målet att bli en del av vårt ordinarie behandlingsutbud.

MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala, hjälper personer med våldsproblematik . Vi har i vår ordinarie verksamhet funnit att personer som genomgått behandling har utvecklats positivt. De har funnit alternativa vägar för sitt invanda våldsbeteende och lärt sig hantera ilska och aggressivitet gentemot sin omgivning.

Men våra klienter har också uttryckt behov av att komma tillrätta med sina bakomliggande orsaker till våldsanvändning, för att deras barn inte ska drabbas av deras erfarenheter. För detta behövs många gånger bearbetning av trauma under uppväxten, något som inte erbjuds på ett systematiskt sätt till våldsutövare i Sverige i dag.

Detta behov har lett till ett nytt projekt vid namn ”Trygga föräldrar – trygga barn. Bryt våldsarvet”.
Projektet innebär att föräldrar som själva upplevt traumatiskt våld under uppväxten, efter genomgången grundbehandling vid MVU, ska kunna erbjudas traumabehandling i grupp.

Syftet med projektet är att trygga miljö och uppväxtvillkor för barn till våldsutövare,
för att på bästa sätt förhindra att barnen utsätts för våld och i vuxen ålder för våldsarvet vidare. Dessutom vill vi öka och sprida kunskapen om traumainriktade behandlingsinsatser för våldsutövare, främst i Sverige.

Projektet har beviljats medel från Allmänna Arvsfonden och kommer att drivas av MVU, mellan 2020 och 2023. Vi kommer även att samverka med intressenter, såsom myndigheter och andra mottagningar som arbetar mot våld i nära relationer.

En av de metoder vi ska använda är EMDR: Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. Det är en psykoterapimetod för bearbetning av trauma, som är evidensbaserad och internationellt väletablerad. En utgångspunkt i behandlingen är att individens psyke har en självläkande förmåga som vanligtvis integrerar svåra upplevelser. Metoden har hittills mest använts individuellt men kommer i vårt projekt att användas på ett nytt sätt: i gruppterapi.

Gruppterapi erbjuder en hållande miljö som förstärker den individuella potentialen och utvecklingen, då gruppmedlemmarna stöttar och bekräftar varandra. Genom behandlingen ska deltagarna få möjlighet och verktyg att bearbeta trauman under uppväxten och triggers i nuet. Utifrån detta ska de sedan långsiktigt bättre kunna hantera sin aggressions­problematik och skapa mer hållbara, trygga goda relationer till barn och partner.

Deltagarna rekryteras bland MVU:s tidigare klienter. Gruppbehandlingen kommer att erbjudas en gång per år under projekttiden. Här ska varje grupp bestå av 4 till 6 deltagare, under ledning av två legitimerade psykoterapeuter.

Resultaten kommer att redovisas via en slutkonferens, utbildning och workshoppar. De kommer även att kommuniceras via MVU:s webbplats och i sociala medier. I dessa kanaler är det även möjligt att följa arbetet under projektets gång.

Projektgrupp:

Projektledare: M Roos, konsult.

Samordnare: Olga Klauber – leg. psykolog/leg. psykoterapeut, certifierad EMDR-behandlare.

Behandlare: Tommi Räihä, leg. psykolog/leg. psykoterapeut, certifierad EMDR-behandlare.

Expert/handledare: Kerstin Bergh Johannesson, med.dr, leg. psykolog/psykoterapeut, certifierad EMDR Europa/EMDR Institute trainer.

Kommunikatör: Anna Ström Åhlén, fil.mag., Falkblick Kommunikation AB.

För mer information, vänligen kontakta oss via e-post på info@mvu.nu
eller via Olga Klauber på telefon: 070-979 88 93.