Jul och nyår

Mottagningen kommer att ha stängt fr o m julhelgen till 8 januari. Vi kommer att regelbundet lyssna av telefonsvararen men kommer inte ta emot besök. Om man lämnar meddelanden på telefonsvararen eller via e-post så tar vi kontakt så snart mottagningen öppnar igen.

Vi önskar alla en God, Fridfull Jul och ett Gott Nytt År!……..Och tänk på att Julen framför allt är barnens högtid!

 

Utveckling av “Mammastödet”

MVU har av Brottsofferfonden beviljats medel för att inom ramen för vårt behandlingskoncept riktat till våldsutövare utveckla vårt stöd till våldsutsatta mammor. Ytterst syftar vårt sk mammastöd också till att hjälpa  berörda utsatta barn även om MVUs insatser inte direkt riktas till barnen. De beviljade medlen ska finansiera dels  gruppinriktade insatser, dels utbildningsmoment.

Inför 2012

Under hösten har utvecklingsdiskussioner pågått inom MVU. Det är framför allt mål- och inriktningsfrågor samt verksamhetens ramar och organisation i stort som hittills varit i fokus för diskussionen. Utvecklingsarbetet fortsätter även under nästa år.  Som ett resultat av höstens utvecklingsarbete är vi dock redan från 1 januari beredda att profilera, förstärka och förtydliga  mottagningens verksamhet. Exempelvis kommer vi att tydligare uttala det som i praktiken gällt under flera år, nämligen att även kvinnor/mammor är välkomna att söka hjälp för sin aggressionsproblematik.Vi kommer också att tydligare prioritera problematik som berör föräldrarollen/föräldraförmåga kopplat till för barnen skrämmande aggressionspräglade attityder och våld. Därmed sagt så kommer barnperspektivet lyftas fram ännu tydligare i vår verksamhet. Vi kommer givetvis att även fortsättningsvis ta emot män och kvinnor som inte är föräldrar.  Andra perspektiv som  vi ser som relevanta att tydligare beakta och utveckla i arbetsmodellen är makt och kontroll-, jämställdhets- och förebyggandeperspektiven.  En annan förändring är att  mottagningens verksamhet och organisation kommer att struktureras tydligare än tidigare. Vi kommer grovt sett att ha fem olika typer av insatser att erbjuda och som kan ses i ett steg för stegperspektiv. De är 1) ett första samtal med syfte att ge utrymme för ömsesidig information/orientering, 2) bedömningsaktiviteter inför en eventuell behandling  3) alternativt, om inte behandlingsalternativet av något skäl  är aktuellt, kan konsultativa samtal  ( max tre ) erbjudas, 4) behandlingsinsatser grundat på bedömning och behandlingsplan samt slutligen 5 ) efterkontakt för den som så önskar. Nästa steg i utvecklingsarbetet blir att utveckla innehållet i olika koncept mer i detalj, både för behandlingsverksamheten och i vår roll som kompetensutvecklare. Vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda utbildningar, handledning, konsultation och stöd till professionella inom verksamhetsområdet.