MVU…. som kunskapsutvecklare!

I MVU:s mål och syften finns att med grund i de erfarenheter vi gör i vår verksamhet stimulera och skapa ny kunskap inom vårt verksamhetsområde.  Om man ser till hur vår verksamhet totalt sett finansieras är egentligen just metod-och kunskapsutveckling den del som dominerar. Vi har flera projekt aktuella hos oss helt eller delvis syftar till just att lära mer och utveckla ny kunskap. Projekt med olika målgrupper och syften. Ett projekt som Allmänna Arvsfonden finansierar handlar om att fördjupa barnperspektiven i vår verksamhet. Ett annat projekt fokuserar på att tillsammans med socialtjänsten öka pappors delaktighet när familjen är föremål för socialtjänstens utredningar. Ett tredje  projekt gäller stöd till anhöriga till dem som genomgår vår behandling. Ett fjärde projekt gäller att utveckla våra behandlingsmodeller och vårt kursutbud. Ett femte projekt sker som ett samarbete med Heby kommun där MVU har en handledarroll för att utveckla familjefridsarbetet inom socialtjänsten där. Det senaste projektet gäller ett samarbete med polisen där vi ska pröva nya vägar och sätt att vid behov förmedla kontakt för hjälp hos oss.  Är någon intresserad av att veta mer, välkommen att kontakta oss!

Samarbete

I vår arbetsmodell ingår olika former av “sam” som en hörnsten. Med det menar vi att samsyn, samtänk, samordning, samverkan och samarbete är viktiga förutsättningar vid våra insatser för att förebygga och behandla aggressions- och våldsproblematik. Det gäller i arbetet tillsammans med den enskilde som söker hjälp och det gäller mer organisatoriskt. När någon, man/pappa eller  kvinna,/mamma söker hjälp för egen del betyder det tex att partner eller mamma/pappa till berörda barn också erbjuds en kontakt. Med andra ord kan man säga att våra insatser har ett familjesystemsperspektiv även när det direkta arbetet sker tillsammans med en enskild hjälpsökande.  Vi har själv inte direktkontakt med berörda barn, men syftet är ytterst trygghet, säkerhet och att också barnen ska få den hjälp och det stöd de behöver. På organisatorisk nivå har vi  lokalt många lovande  och viktiga samarbetsprocesser  initierade och i gång just i syfte att verka för olika former av  “Sam”. Till exempel med Trappan, Socialtjänsten, Frivården, Polisen. Heby kommun  för att ta några exempel. Finns intresse för att veta mera så ring oss så berättar vi mer!