Föräldraskap och våld

Om Du söker hjälp hos oss är en av de första frågorna om Du har barn, lever tillsammans med barn eller på annat sätt har en föräldrafunktion. Att Du får den frågan så tidigt i kontakten med oss hänger ihop med att den hjälp vi erbjuder, våra insatser påverkas av om det finns barn som berörs eller inte. Om det finns berörda barn kommer insatserna att ta hänsyn till och anpassas till den omständigheten. Vi har exempelvis de senaste sju åren kontinuerligt bedrivit sk pappagrupper där pappors funktion och roll med speciellt fokus på olika art och grad av aggressiva attityder, skrämmande beteenden och våld.

MVU:s utvecklingsprofil förtydligas

MVU har funnits i drygt tio år. Verksamheten har alltid i huvudsak finansierats med hjälp av  projektmedel samt bidrag från Socialstyrelsen. Det har möjliggjort såväl den öppna mottagningen för professionell behandling som allt metodutvecklingsarbete.  MVU:s tioåriga historia har på många sätt varit behandlingsmässigt framgångsrik men har också inneburit ett kontinuerligt  och omfattande arbete för att ekonomiskt trygga driften av  öppna mottagningsverksamheten. Vi har sett subventioneringen av denna med låga avgifter för enskilda som självklar för att ge möjlighet för att ge så många som möjligt med vålds- och aggressionsproblematik att kunna söka vår hjälp. Nu får vi tyvärr konstatera att vi trots alla ansträngningar inte fått till stånd ett hållbart finansiellt stöd för den öppna mottagningsverksamheten. Vi beklagar verkligen det eftersom vi sett denna som en utmärkt ingång till att tidigt fånga upp och ge insatser där problematiken annars riskerar att förvärras. Inte minst där föräldraskap och barn berörts har detta setts som en stor fördel.  I våra interna diskussioner inom MVU och med styrelsens stöd har vi nu kommit fram till en punkt där vi bedömer att verksamheten mer konsekvent  måste följa  de ekonomiska villkor som gäller. Det leder oundvikligen till ett MVU med tydligare utvecklingsprofil där kunskaps-och metodutveckling får det största utrymmet. I praktiken betyder det att man även fortsättningsvis kan söka hjälp hos MVU men för de flesta förutsätter det att man antingen kan få hjälp inom ramen för ett specifikt projekt som då är aktuellt inom MVU eller att man har en ekonomiskt stöd av någon tredje part exempelvis socialtjänsten.  Trots det som beskrivs ovan vill vi betona att vi även fortsättningvis uppmanar den man eller kvinna, pappa eller mamma som känner att han/hon vill ha hjälp mot sitt “dåliga humör”, sin aggressiva attityd eller sitt våld att ta kontakt med oss för att resonera om sin situation och om vi på MVU på något sätt kan erbjuda hjälp eller tipsa om vart man kan vända sig.

En värdebaserad arbetsmodell

MVU:s arbete kan beskrivas och benämnas som en värdebaserad insatsmodell. Med det vill vi betona att den vilar på en tydlig värdegrund där alla människors lika värde, jämställdhet, icke våld samt FN:s barnkonvention är självklara utgångspunkter för alla insatser.  Ett grundantagande i vår syn på våld är följdaktligen  att insatser för att förebygga och behandla våld i nära relationer generellt måste beakta olika aspekter och former av makt- och kontrollförhållanden.