Samarbete

I vår arbetsmodell ingår olika former av “sam” som en hörnsten. Med det menar vi att samsyn, samtänk, samordning, samverkan och samarbete är viktiga förutsättningar vid våra insatser för att förebygga och behandla aggressions- och våldsproblematik. Det gäller i arbetet tillsammans med den enskilde som söker hjälp och det gäller mer organisatoriskt. När någon, man/pappa eller  kvinna,/mamma söker hjälp för egen del betyder det tex att partner eller mamma/pappa till berörda barn också erbjuds en kontakt. Med andra ord kan man säga att våra insatser har ett familjesystemsperspektiv även när det direkta arbetet sker tillsammans med en enskild hjälpsökande.  Vi har själv inte direktkontakt med berörda barn, men syftet är ytterst trygghet, säkerhet och att också barnen ska få den hjälp och det stöd de behöver. På organisatorisk nivå har vi  lokalt många lovande  och viktiga samarbetsprocesser  initierade och i gång just i syfte att verka för olika former av  “Sam”. Till exempel med Trappan, Socialtjänsten, Frivården, Polisen. Heby kommun  för att ta några exempel. Finns intresse för att veta mera så ring oss så berättar vi mer!

Namnändring!

Vid föreningens årsmöte den 14 mars beslutades bl a att  föreningen ändrar sitt namn till Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala. Namnet  kommer som tidigare att förkortas  MVU som också blir den benämning som i hög grad kommer att användas i praktiken. Namnändringen speglar den utveckling som skett under de 10 år MVU verkat. MVU:s verksamhet fokuserar på att förebygga och behandla aggressions- och våldsproblematik i typer alla typer av  nära relationer och då är självklart både män och kvinnor välkomna att söka hjälp hos oss.  Något som  som i praktiken redan gällt i flera år men som nu också formaliseras genom ny stadga och namnändring. Dessutom ingår i vår arbetsmodell att ha kontakt med partners till de som genomgår vår behandling och det kan vara både män och kvinnor. Det tidigare namnet blev därmed med tiden helt enkelt missvisande.

Året som gick

När vi summerat 2011  så kan vi bl a konstatera att vi haft kontakt med ett nittiotal personer som sökt hjälp för aggressionsrelaterad problematik, våld eller skrämmande attityder. Ett tiotal var kvinnor , övriga var män . Ca två tredjedelar av dem var föräldrar. Uppskattningsvis bör ca 140 barn ha berörts av att någon av deras föräldrar sökt hjälp hos oss. Ett trettiotal anhöriga ( partners ) har fått råd och stöd när partnern gått i behandling.Vi hade ca 900 samtal/behandlingstillfällen, individuellt eller i grupp. Vi hade två samtalsgrupper igång kontinuerligt ( förutom sommar- och juluppehåll ) hela året. De allra flesta som kommer till oss söker på eget initiativ, en del kommer med stöd av socialtjänsten och några genom att man blivit dömd till behandling. Eftersom vi är en ideell förening som arbetar på professionell grund  är det alltid under sekretess och diskretion.Vi som arbetar på MVU är legitimerade psykoterapeuter.