Regeringen kraftsamlar mot våld i nära relationer

I den satsning som regeringen nu presenterat, påtalas vikten av att man måste finna effektiva metoder som riktar sig till dem som utövar våldet. MVU har under mer än tio års tid arbetat professionellt med insatser (t.ex. behandling) riktade till våldsutövare i nära relationer, eller personer som har problem med sin ilska och aggressivitet. Om du vill ha mer information om vår verksamhet, kontakta oss på 018-13 46 00.

Med åren har MVU allt mer riktat in sig på arbete med föräldraskap kopplat till våld, där barnperspektivet fått ett allt större utrymme. Bland annat har MVU ingått i en nationell utvärdering utförd av socialstyrelsen. Resultaten var lovande och positiva.

MVU…. som kunskapsutvecklare!

I MVU:s mål och syften finns att med grund i de erfarenheter vi gör i vår verksamhet stimulera och skapa ny kunskap inom vårt verksamhetsområde.  Om man ser till hur vår verksamhet totalt sett finansieras är egentligen just metod-och kunskapsutveckling den del som dominerar. Vi har flera projekt aktuella hos oss helt eller delvis syftar till just att lära mer och utveckla ny kunskap. Projekt med olika målgrupper och syften. Ett projekt som Allmänna Arvsfonden finansierar handlar om att fördjupa barnperspektiven i vår verksamhet. Ett annat projekt fokuserar på att tillsammans med socialtjänsten öka pappors delaktighet när familjen är föremål för socialtjänstens utredningar. Ett tredje  projekt gäller stöd till anhöriga till dem som genomgår vår behandling. Ett fjärde projekt gäller att utveckla våra behandlingsmodeller och vårt kursutbud. Ett femte projekt sker som ett samarbete med Heby kommun där MVU har en handledarroll för att utveckla familjefridsarbetet inom socialtjänsten där. Det senaste projektet gäller ett samarbete med polisen där vi ska pröva nya vägar och sätt att vid behov förmedla kontakt för hjälp hos oss.  Är någon intresserad av att veta mer, välkommen att kontakta oss!