Namnändring!

Vid föreningens årsmöte den 14 mars beslutades bl a att  föreningen ändrar sitt namn till Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala. Namnet  kommer som tidigare att förkortas  MVU som också blir den benämning som i hög grad kommer att användas i praktiken. Namnändringen speglar den utveckling som skett under de 10 år MVU verkat. MVU:s verksamhet fokuserar på att förebygga och behandla aggressions- och våldsproblematik i typer alla typer av  nära relationer och då är självklart både män och kvinnor välkomna att söka hjälp hos oss.  Något som  som i praktiken redan gällt i flera år men som nu också formaliseras genom ny stadga och namnändring. Dessutom ingår i vår arbetsmodell att ha kontakt med partners till de som genomgår vår behandling och det kan vara både män och kvinnor. Det tidigare namnet blev därmed med tiden helt enkelt missvisande.

Året som gick

När vi summerat 2011  så kan vi bl a konstatera att vi haft kontakt med ett nittiotal personer som sökt hjälp för aggressionsrelaterad problematik, våld eller skrämmande attityder. Ett tiotal var kvinnor , övriga var män . Ca två tredjedelar av dem var föräldrar. Uppskattningsvis bör ca 140 barn ha berörts av att någon av deras föräldrar sökt hjälp hos oss. Ett trettiotal anhöriga ( partners ) har fått råd och stöd när partnern gått i behandling.Vi hade ca 900 samtal/behandlingstillfällen, individuellt eller i grupp. Vi hade två samtalsgrupper igång kontinuerligt ( förutom sommar- och juluppehåll ) hela året. De allra flesta som kommer till oss söker på eget initiativ, en del kommer med stöd av socialtjänsten och några genom att man blivit dömd till behandling. Eftersom vi är en ideell förening som arbetar på professionell grund  är det alltid under sekretess och diskretion.Vi som arbetar på MVU är legitimerade psykoterapeuter.

Bedömningsinstrument

Vi håller nu på att utveckla ett bedömningsinstrument att använda i vårt arbete med pappor. Det ska vara ett praktiskt verktyg för att fokusera och bedöma  föräldraförmåga. Vi tänker oss att  knyta samman två strukturer för tanke och arbete, nämligen VASKA och BBIC. VASKA står för Våld, Ansvar, Sammanhang, Konsekvenser, Alternativ; och BBIC står för Barnets Behov I Centrum (se Socialstyrelsen). Tanken är att framför allt i början av vår kontakt, i bedömningsfasen använda det som ett verktyg och utgångspunkt för samtal och dialog med föräldern om barnets behov och föräldrars roll och funktion.