Bedömningsinstrument

Vi håller nu på att utveckla ett bedömningsinstrument att använda i vårt arbete med pappor. Det ska vara ett praktiskt verktyg för att fokusera och bedöma  föräldraförmåga. Vi tänker oss att  knyta samman två strukturer för tanke och arbete, nämligen VASKA och BBIC. VASKA står för Våld, Ansvar, Sammanhang, Konsekvenser, Alternativ; och BBIC står för Barnets Behov I Centrum (se Socialstyrelsen). Tanken är att framför allt i början av vår kontakt, i bedömningsfasen använda det som ett verktyg och utgångspunkt för samtal och dialog med föräldern om barnets behov och föräldrars roll och funktion.

Ökat fokus på föräldraskap, barn och våld

MVU har med åren, i takt med ökad erfarenhet och kompetens, successivt utvecklat insatserna för att se arbetet mot våld i nära relationer som en insats riktat inte enbart till den som har aggressionsproblem eller utövar våld utan i högsta grad också till de som berörs, utsätts för detta. Och då inbegrips även den eller de som tvingas vara vittne till det. Ofta är det barnen som drabbas på så sätt. Många av dem som söker hjälp hos oss är föräldrar med barn som berörs av förälders aggressivitet och skrämmande beteenden. Vår utveckling går emot ökad fokusering på att arbeta med föräldraskap kopplat till våld och därmed,  utan att själva direkt träffa barnen, sträva mot att tillgodse barnens behov av trygghet och säkerhet. Vår egen sk partner- eller mammakontakt och vårt samarbete med Uppsala kommuns barnverksamhet Trappan är en viktig del i detta arbete. Är Du förälder som upplever att Du har svårt att hantera Din aggressivitet eller Ditt “dåliga humör” gentemot Ditt/Dina barn eller mot barnens andra förälder, hör av Dig till oss kan vi resonera om saken.