Utvärdering

Under våren 2019 har en masteruppsats vid institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universtitet, genomförts vid MVU. Kvalitativ med inriktning på deltagares uppfattning ett år efter genomgången behandling.

Titerl ärSom att första gången stå framför en riktig spegel”

Länk till uppsatsen: http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1325679/FULLTEXT01.pdf…

Sedan 2015 genomför vi löpande mätningar av uppfattningar av både interpersonella och intrapersonella förändringar.

Det gäller frekvens och grad av psykiskt och fysiskt våld, förekomst av kontrollbeteenden och förmåga till självkontroll mm samt självsscanning, SCL-90. Det används dels i behandlingsarbetet  i de enskilda fallen, men även som kvalitetsförbättningsunderlag för verksamheten i stort.

Summeringar visar på en klar minskning av förekomsten både av fysiskt och psykiskt våld. En minskning av kontrollbeteenden och ökad förmåga till självkontroll-eget förebyggande. Vi ser även en tydlig förbättring i klienternas självupplevda livssituation, med minskad ångest och depression, bättre förmåga till interpersonella kontakter.

Sammantaget ser vi att både utövarna själva, deras partners och våra terapeuter värderar insatserna hos MVU som effektfulla.

TIDIGARE:

MVU genomförde under 2007-2008 en utvärdering av sin verksamhet fram till dess. Rapporten kallades “Det är lugnt” som en sammanfattning av att man på det hela taget kom fram till ett positivt behandlingsresultat.

122 män hade deltagit i gruppbehandling under åren 2001-2007, och den rapporten läggs ut här på hemsidan inom kort.

Den 30 juni 2010 presenterade Socialstyrelsen sin utvärdering i vilken ingick ett antal män som deltagit i gruppbehandling på Mansmottagningen.

Utvärderingen visade på en positiv förändring i alla variabler som man hade studerat, bl.a. minskat våld. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.