Vision och mål

Vår Vision

MVU är en ideell förening som ansvarar för och driver en mottagning med professionell behandlingsverksamhet.

Vi arbetar mot våld i nära relationer i hela Sverige och ingången är själva våldsamheten och den som använder våld. MVU har formulerat följande vision för sitt arbete:

” MVU vill bidra till trygga och säkra hemmiljöer och nära relationer. MVU arbetar på olika sätt för att förebygga och förhindra våld i nära relationer och gör det genom att primärt rikta sig till personer som utövar våld eller har ett aggressivt skrämmande beteende gentemot sina nära relationer. I det arbetet ingår också att beakta konsekvenserna för de som utsätts för våldet, vilket innebär att MVU:s insatser också inkluderar hjälp och stöd till anhöriga. Barns behov och situation beaktas särskilt.
” MVU vill också vara en kunskapsorganisation som utvecklar ny kunskap och metoder
” MVU vill också erbjuda kompetensutveckling till externa intressenter som arbetar i roller mot våld i nära relationer

Vår Målsättning

MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala har formulerat de övergripande målen och syftet för sin verksamhet så här;
” MVU vill bidra till målet med ett samhälle utan våld genom arbete för att förebygga våld i nära relationer.
” MVU vill bidra till detta genom att synliggöra våld i nära relationer som ett samhällsproblem.
” MVU bidrar till detta genom att driva en mottagning där man erbjuder hjälp för personer som upplever att de har aggressions- och våldsrelaterad problematik och önskar förändra det.
” MVU bidrar till kunskapsspridningen genom att tillhandahålla modeller och metoder för arbetet med våldsproblematik i nära relationer.

Vi satsar på att:

  • Fortsätta den professionella verksamheten med våldsutövare, deras anhöriga och partners och (ev) barn
  • Skapa långsiktigt stabila spelregler och villkor för verksamheten
  • Utveckla vår omvärldskontakt och kommunikation med verksamhetsområdet
  • Ge kompetensutveckling till yrkesverksamma inom området, särskilt med utövarperspektiv
  • Aktivt medverka till att förverkliga den kommunala 5-årsplanen mot våld i nära relationer och länsstyrelsens Regionala strategi för jämställdhet 2018-2020.