Genom att använda denna webbplats samtycker du till användande av cookies.

MVU logotyp

Stadgar

Stadgar för MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala.

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte med mottagning i Uppsala. Verksamheten kan även bedrivas nationellt.

§ 3 Ändamål och verksamhet
Föreningens ändamål är att behandla och förebygga våld i nära relationer genom att driva MVU, Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala. Mottagningen ska på professionell grund erbjuda
– behandling och andra insatser till enskilda som söker hjälp för sin aggressions- och våldsproblematik i nära relationer
– kompetensutveckling till professionella och andra intresserade inom verksamhetsområdet samt
– kunskapsutveckling inom verksamhetsområdet.
Verksamheten ska vila på en värdegrund byggd på principerna om alla människors lika värde och icke våld samt på FN:s Barnkonvention. Verksamhetens insatser ska utgå från antaganden att jämställdhetsaspekter och makt- och kontrollförhållanden har relevans för förekomsten av våld i nära relationer och beaktas vid arbetet med att behandla och förebygga detta.

§ 4 Medlemskap
Medlemskap är öppet för alla som stödjer föreningens ändamål och värdegrund. Styrelsen beslutar om medlemskap och uteslutning av medlemmar i föreningen. Medlemskap träder i kraft när årsavgiften erlagts. Medlem ska i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 5 Årsavgift
Föreningsstämman beslutar vid årsmöte om nästkommande års avgift.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets – och räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från föreningsstämman till och med föreningsstämman
påföljande år.

§ 7 Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

§ 8 Styrelsen
Föreningen ska ha en styrelse. Styrelsen utses av föreningsstämman vid årsmöte och ska bestå av ordförande och minst två och högst sex ledamöter samt minst två och högst fyra suppleanter.
Ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt de övriga funktionärer den finner lämpligt.
Ordföranden leder styrelsen, dess förhandlingar och arbete. Har ordförande förhinder, träder vice ordförande in i ordförandes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter och suppleanter enligt styrelsens bestämmande.

§ 9 Styrelsens uppgifter
Styrelsen är föreningens verkställande organ. Det åligger styrelsen att
– ansvara för att föreningen drivs enligt stadgar och fastställda ändamål
– ansvara för att föreningsstämmans beslut verkställs
– ansvara för att mottagningen drivs enligt föreningens intentioner och ändamål
– företräda föreningen som arbetsgivare
– ansvara för att föreningens medel förvaltas och används enligt föreningens ändamål
– utse verksamhetsansvarig för föreningens mottagning
– besluta om arbetsordning för verksamhetsansvarig
– besluta om delegationsordning och attestordning avseende verksamhetsansvariges roll och ansvar för mottagningens löpande verksamhet

§ 10 Mottagningen
Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala, är föreningens organ för att bedriva föreningens professionella, ändamålsenliga verksamhet. Mottagningens löpande verksamhet leds av en verksamhetsansvarig . Verksamhetsansvarig är föredragande i styrelsen.

§ 11 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordföranden och verksamhetsansvarig samt ytterligare en styrelseledamot enligt styrelsens beslut, två i förening.
Föreningens bank- och postärenden tecknas av ordföranden, verksamhetsansvarig och vice ordförande, var och en för sig.

§ 12 Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder så ofta ordföranden finner det erforderligt, dock minst två gånger per halvår eller då minst 1/3 av styrelsens ledamöter så begär.
Styrelsen är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden och minst halva antalet övriga ledamöter/tjänstgörande suppleant är närvarande. Varje ledamot/tjänstgörande suppleant har en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträden skall protokoll föras. Avvikande mening skall föras till protokollet.

§ 13 Revision
Styrelsen skall tillhandahålla revisor föreningens räkenskaper, föreningsstämmo- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar som revisor önskar ta del av senast en månad före föreningsstämman.

§ 14 Föreningsstämma
Föreningen skall hålla föreningsstämma, årsmöte, minst en gång årligen, före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer tid och plats for mötet. Kallelse jämte dagordning för årsmötet liksom valberedningens förslag skall sändas ut till medlemmarna minst tre veckor i förväg. Styrelsen förbereder det antal övriga styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas. Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen har rösträtt på mötet.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15 Föreningsstämmans, årsmötets ärenden
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
-Upprop och fastställande av röstlängd for mötet
-Fastställande av dagordning
-Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för årsmötet
-Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
-Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det förflutna verksamhets- och räkenskapsåret
-Revisors berättelse över styrelsens förvaltning
-Frågan om fastställande av balans- och resultaträkning
-Frågan om ansvarsfrihet for styrelsen för den tid revisionen avser
-Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
-Fastställande av medlemsavgift för nästkommande
-Stadgeändringar
-Val av föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande
-Val av de övriga ledamöter och suppleanter som årsmötet beslutar. Mandatperioden for såväl ordföranden som styrelsens övriga ledamöter och suppleanter är två år, dock att val förrättas så att samtliga ledamöter inte avgår vid samma tidpunkt
-Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år
-Val av valberedning för en tid av ett år
-Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst tre veckor i förväg
-Övriga anmälda frågor.

§ 16 Valberedning
Valberedningen som skall bestå av minst två personer skall till föreningsstämman framlägga förslag på styrelseledamöter, revisorer och suppleanter.

§ 17 Extra föreningsstämma
Styrelsen far kalla föreningens medlemmar till extra föreningsstämma om styrelsen finner det lämpligt Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra föreningsstämma när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst en fjärdedel av föreningens röstberättigade medlemmar.
Vid extra föreningsstämma får liksom vid föreningsstämma endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. För beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 14§.

§ 18 Beslut vid föreningsstämma
Beslut fattas med acklamation (d.v.s. med ja- eller nejrop) eller efter votering (omröstning) om sådan begärs. Frågorna avgörs med enkel majoritet med undantag för det som sägs i 19 §.

§ 19 Stadgefrågor
Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen får endast fattas vid ordinarie föreningsstämma, årsmöte eller extra föreningsstämma med minst två tredjedels majoritet och skall vara förberett genom skriftlig kallelse.